ลำดับ                                       คู่มือ/ประกาศ/คำสั่ง                                           ดาวน์โหลด

  1.   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน                      ดาวน์โหลด

       เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

  2.   พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง                                ดาวน์โหลด

 

 

EB 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศฯและบริหารจัดการเว็บไซต์ รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      1.2 ประกาศรพ.นายายอาม เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

      1.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด) 

      1.4 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      1.5 รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลฯ ปี 2563 (ดาวน์โหลด)

EB 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      1. นโยบายของผู้บริหาร (ดาวน์โหลด)

      2. โครงสร้างหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      3. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้น (ดาวน์โหลด)

      4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

          4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (ดาวน์โหลด)

          4.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ดาวน์โหลด)

          4.3 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (ดาวน์โหลด)

          4.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดาวน์โหลด)

      5. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (ดาวน์โหลด)

      6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)

      7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 (ดาวน์โหลด)

      8. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด)

      9. อินโนกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน (ดาวน์โหลด)

    10. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) (ดาวน์โหลด)

    11. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

    12. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

         12.1 แผนปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอนายายอาม ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

    13. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลด)

    14. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดาวน์โหลด)

    15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดาวน์โหลด)

    16. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

    17. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

         17.1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยนอก (ดาวน์โหลด)

         17.2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน (ดาวน์โหลด)

         17.3 คู่มือปฏิบัติงานการคลอดปกติ (ดาวน์โหลด)

    18. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชน)

         18.1 มาตรฐานการบริการงานแพทย์แผนไทย (ดาวน์โหลด)

         18.2 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)


ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)

ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

      10.1 แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐานประจำปี 2563 (ดาวน์โหลด)

      10.2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพเครือข่ายสุขภาพ (ดาวน์โหลด)

EB 11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

      11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (ดาวน์โหลด)

EB 12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

      12.1 รายงานการกำกับติตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (ดาวน์โหลด)

      12.2 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (ดาวน์โหลด)

      12.3 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3 (ดาวน์โหลด)


ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

      13.1 ประกาศ รพ.นายายอาม เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ดาวน์โหลด)

      13.2 ประกาศจังหวัดจันทบุรีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ...ข้าราชการ (ดาวน์โหลด)

EB 14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก    ในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

      14.1 แจ้ง รพช.พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.63 (ดาวน์โหลด)


ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริต
EB 15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

      15.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ (ดาวน์โหลด)

      15.2 ประกาศเจตนารมณ์ ผอ.รพ.นายายอาม ปี 2563 (ดาวน์โหลด)

      15.3 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ฯ (ดาวน์โหลด)

EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

      16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (ดาวน์โหลด)

      16.2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      16.4 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ของ รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      16.5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนฯ (ดาวน์โหลด)

      16.6 บันทึกรายงานผลการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 63 ไตรมาส 2 (ดาวน์โหลด)

      16.7 บันทึกรายงานผลการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 63 ไตรมาส 2 (ดาวน์โหลด)

      16.8 บันทึกรายงานผลการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 63 ไตรมาส 4  (ดาวน์โหลด)

      16.9 บันทึกรายงานผลการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 63 ไตรมาส 4 (ดาวน์โหลด)


ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index)

ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

      17.1 ประกาศ กรอบแนวทาง รายงานสรุปการป้องกันการรับสินบน (ดาวน์โหลด)


ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

      18.1 ขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่ วันที่ 9 ม.ค.63 (ดาวน์โหลด)

      18.2 รายชื่อประชุมเจ้าหน้าที่ วันที่ 9 ม.ค.63 (ดาวน์โหลด)

      18.3 ภาพถ่ายการประชุม วันที่ 9 ม.ค.63 (ดาวน์โหลด)

      18.4 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

EB 19 หน่วยงานมีการรวบกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

      19.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      19.2 แบบรายงานการตรวจสอบการบริหารโครงการ (ดาวน์โหลด)

      19.3 โครงการอบรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย (ดาวน์โหลด)

      19.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลด)


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       20.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       21.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

       21.2 รายงานการกำกับ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ (ดาวน์โหลด)

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงด้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

       22.1 ขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่ วันที่ 9 มกราคม 2563 (ดาวน์โหลด)

       22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ดาวน์โหลด)

       22.3 ภาพถ่ายการประชุม วันที่ 9 มกราคม 2563 (ดาวน์โหลด)

       22.4 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)


ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

       23.1 แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รพ.นายายอาม ปี 2563 (ดาวน์โหลด)

       23.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

       23.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

       24.1 รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (ดาวน์โหลด)

       24.2 รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (ดาวน์โหลด)

       24.3 รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

       24.4 รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)


ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

      25. 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยนอก (ดาวน์โหลด)

      25.2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน (ดาวน์โหลด)

      25.3 คู่มือปฏิบัติงานการคลอดปกติ (ดาวน์โหลด)

      25.4 รายงานผลการดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน (ดาวน์โหลด)

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

      26.1 มาตรฐานการบริการงานแพทย์แผนไทย (ดาวน์โหลด)

      26.2 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ (ดาวน์โหลด)

      26.3 ระยะเวลาที่ใช้ (ดาวน์โหลด)


 

 

 


หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง