ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนายายอามขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2538

- ที่ตั้ง เลขที่115 หมู่ 12  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

- ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  30 เตียง เมื่อวันที่  10 กันยายน  2550  (F2)

- ในปี พ.ศ. 2555 บริหารจัดการแบบ F1 (service plan)