สาธารณสุขอำเภอและเครือข่าย

  • สาธารณสุขอำเภอนายายอาม
  • รพ.สต.วังใหม่
  • รพ.สต.กระแจะ
  • สอ.นายายอาม
  • สอ.ช้างข้าม
  • สอ.วังโตนด
  • สอ.สนามไชย