• slide 1
  • slide10
  • slide11
  • slide12
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8
  • slide 9
เต็มใจบริการ
ทำงานเป็นทีม
ยิ้มรับการพัฒนา

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม

วิสัยทัศน์

บริการดี มีมาตรฐาน ประสานชุมชน มุ่งผลโรงพยาบาลคุณภาพ

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู อย่างมีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการ สุขภาพดี มีความพึงพอใจ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร

เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มรับการพัฒนา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์