ฐานข้อมูลรหัสโรค
ค้นจาก ค้นด้วยคำว่า
  รหัส   คำอธิบาย    
 K221 ULCER OF OESOPHAGUS
แผลเปื่อยของหลอดอาหาร
 K222 ESOPHAGEAL OBSTRUCTION OR STRICTURE
หลอดอาหารตีบ หรือ ตัน
 K223 PERFORATION OF OESOPHAGUS
โรคหลอดอาหารทะลุ
 K224 DYSKINESIA OF OESOPHAGUS
การเคลื่อนไหวของหลอดอาหารผิดปกติ
 K225 DIVERTICULUM OF OESOPHAGUS, ACQUIRED
โรคไดเวอร์ติคูลุ่มของหลอดอาหาร ชนิดเกิดภายหลัง
 K226 MALLORY-WEISS SYNDROME OR GASTRO-OESOPHAGEAL LACERATION-HAEMORRHAGE SYNDROME
กลุ่มอาการฉีกขาดและมีเลือดออกที่ส่วนของหลอดอาหารแล
 K227 BARRETT'S ESOPHAGUS
 K228 OTHER SPECIFIED DISEASES OF OESOPHAGUS
โรคของหลอดอาหาร
 K229 DISEASE OF OESOPHAGUS, UNSPECIFIED
โรคของหลอดอาหาร
 K23 DISORDERS OF OESOPHAGUS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE
ความผิดปกติของหลอดอาหาร
 K230 TUBERCULOUS OESOPHAGITIS (A18.8+)
หลอดอาหารอักเสบจากเชื้อวัณโรค
 K231 MEGAOESOPHAGUS IN CHAGAS' DISEASE (B57.3+)
หลอดอาหารขยายใหญ่ในโรคซากาส
 K237 PU ACUTE W/O HAEMORRHAGE OR PERFORATION
โรคกระเพาะ
 K238 DISORDERS OF OESOPHAGUS IN OTHER DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE
ความผิดปกติของหลอดอาหาร
 K25 GASTRIC ULCER
แผลในกระเพาะอาหาร
 K250 GU ACUTE WITH HAEMORRHAGE
แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารเฉียบพลันและมีเลือดออก
 K251 GASTRIC ULCER ACUTE WITH PERFERATION
กระเพาะอาหารทะลุ
 K252 GU ACUTE WITH BOTH HAEMORRHAGE AND PERFORATION
แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารเฉียบพลันร่วมกับมีเลือดออก
 K253 GU ACUTE W/O HAEMORRHAGE OR PERFORATION
แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารเฉียบพลันร่วมกับไม่มีเลือด
 K254 UGIH , UPPER GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
 K255 GU CHRONIC OR UNSPECIFIED WITH PERFORATION
แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารเรื้อรังร่วมกับมีการทะลุ
 K256 GU CHRONIC OR UNSPECIFIED WITH BOTH HAEMORRHAGE AND PERFORATION
แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารเรื้อรังร่วมกับมีเลือดออกแ
 K257 GU CHRONIC W/O HAEMORRHAGE OR PERFORATION
แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารเรื้อรัง
 K259 GASTRIC ULCER
แผลของกระเพาะอาหาร
 K26 DUODENAL ULCER
แผลในลำไส้เล็ก
 K260 Duodenal ulcer : acute with haemorrhage
แผลเปื่อยของลำไส้เล็ก
 K261 DU ACUTE WITH PERFORATION
แผลเปื่อยของลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดเฉียบพลันร่วมกับมี
 K262 DU ACUTE WITH BOTH HAEMORRHAGE AND PERFORATION
แผลเปื่อยของลำไส้เล็ก
 K263 DU ACUTE W/O HAEMORRHAGE OR PERFORATION
แผลเปื่อยของลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดเฉียบพลันร่วมกับไม
 K264 DU CHRONIC OR UNSPECIFIED WITH HAEMORRHAGE
แผลเปื่อยของลำไส้เล็กส่วนต้นเรื้อรังร่วมกับมีเลือด
 K265 DUODENAL ULCER CHTONIC OR UNSPECIFIED WITH PERFORATION
แผลเปื่อยของลำไส้เล็กส่วนต้นเรื้อรังร่วมกับมีการทะ
 K266 Duodenal ulcer : chronic or unspecified with both haemorrhage and perforation
แผลเปื่อยของลำไส้เล็กส่วนต้นเรื้อรังร่วมกับมีการทะ
 K267 DU CHRONIC W/O HAEMORRHAGE OR PERFORATION
แผลเปื่อยของลำไส้เล็กส่วนต้นเรื้อรังไม่มีเลือดออกห
 K269 DUODENAL ULCER
แผลเปื่อยของลำไส้เล็กส่วนต้น
 K27 PEPTIC ULCER, SITE UNSPECIFIED
แผลในกระเพาะอาหาร
 K270 PU ACUTE WITH HAEMORRHAGE
แผลในกระเพาะอาหารเฉียบพลันร่วมกับมีเลือดออก
 K271 PU ACUTE WITH PERFORATION
แผลในกระเพาะอาหารเฉียบพลันร่วมกับมีการทะลุ
 K272 PU ACUTE WITH BOTH HAEMORRHAGE AND PERFORATION
แผลในกระเพาะอาหารเฉียบพลันร่วมกับมีเลือดออกและการท
 K273 PU ACUTE W/O HAEMORRHAGE OR PERFORATION
แผลในกระเพาะอาหารเฉียบพลัน
 K274 PEPTIC ULCER WITH BLEEDING
แผลในกระเพาะอาหารร่วมกับมีเลือดออก
 K275 PEPTIC PERFORATION
กระเพาะอาหารทะลุ
 K276 PU CHRONIC OR UNSPECIFIED WITH BOTH HAEMORRHAGE AND PERFORATION
แผลในกระเพาะอาหารเรื้อรังร่วมกับมีเลือดออกและทะลุ
 K277 PU CHRONIC W/O HAEMORRHAGE OR PERFORATION
แผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง
 K279 PEPTIC ULCER ,SITE UNSPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC,WITHOUT HAEMORRHAGE OR PERFORATION
แผลในกระเพาะอาหาร
 K28 GASTROJEJUNAL ULCER
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K280 Gastrojejunal ulcer : acute with haemorrhage
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K281 Gastrojejunal ulcer : acute with perforation
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K282 Gastrojejunal ulcer : acute with both haemorrhage and perforation
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K283 Gastrojejunal ulcer : acute without haemorrhage or perforation
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 k284 test
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K285 JEJUNAL PERFORATION
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K286 Gastrojejunal ulcer : chronic or unspecified with both haemorrhage and perforation
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K287 Gastrojejunal ulcer : chronic without haemorrhage or perforation
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K289 GASTROJEJUNAL ULCER
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 K29 GASTRITIS AND DUODENITIS
กระเพาะและลำไส้เล็กอักเสบ
 K290 GASTRITIS , ACUTE HAEMORRHAGIC
กระเพาะอาหารอักเสบ
 K291 GASTRITIS , OTHER ACUTE
กระเพาะอาหารอักเสบ
 K292 GASTRITIS , ALCOHOLIC
กระเพาะอาหารอักเสบ
 K293 GASTRITIS , CHRONIC SUPERFICIAL
กระเพาะอาหารอักเสบ
 K294 GASTRITIS , CHRONIC ATROPHIC
กระเพาะอาหารอักเสบ
 K295 GASTRITIS , CHRONIC UNSPECIFIED
กระเพาะอาหารอักเสบ
 K296 GASTRITIS , OTHER
กระเพาะอาหารอักเสบ
 K297 GASTRITIS, UNSPECIFIED
กระเพาะอาหารอักเสบ
 K2971 DYSPEPSIA
 K298 DUODENITIS
ลำไส้เล็กอักเสบ
 K299 GASTRODUODENITIS, UNSPECIFIED
กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 K30 DYSPEPSIA
ปวดท้องจุกเสียด
 K31 OTHER DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM
โรคกระเพาะอาหารและลำไส้
 K310 ACUTE DILATATION OF STOMACH
การโป่งพองของกระเพาะอาหารแบบเฉียบพลัน
 K311 ADULT HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS
การตีบของส่วนไพโรรัสหนาตัว
 K312 HOURGLASS STRICTURE AND STENOSIS OF STOMACH
การรัดตัวในรูปทางนาฬิกาทรายหรือตีบของกระเพาะอาหาร
 K313 PYLOROSPASM, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
การหดรัดตัวของหูรูดไพโลรัส
 K314 GASTRIC DIVERTICULUM
ติ่งถุงของกระเพาะอาหาร
 K315 DUODENUM STRICTURE OR OBSTRUCTION
ลำไส้เล็ส่วนต้นตีบ หรือ ตัน
 K316 FISTULA OF STOMACH AND DUODENUM
รูทะลุของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
 K318 OTHER SPECIFIED DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM
โรคของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
 K319 DISEASE OF STOMACH AND DUODENUM, UNSPECIFIED
โรคของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
 K35 APPENDICITIS , ACUTE WITH OR WITOUT RUPTURE
ไส้ติ่งอักเสบ
 K350 APPENDICITIS , ACUTE WITH GENERALIZED PERITONITIS
ไส้ติ่งอักเสบ
 K351 APPENDICITIS , ACUTE WITH PERITONEAL ABSCESS
ไส้ติ่งอักเสบ
 K359 APPENDICITIS , ACUTE UNSPECIFIED
ไส้ติ่งอักเสบ
 K36 APPENDICITIS , CHRONIC
ไส้ติ่งอักเสบ
 K37 APPENDICITIS ,UNSPECIFIED
ไส้ติ่งอักเสบ
 K38 OTHER DISEASES OF APPENDIX
โรคของไส้ติ่ง
 K380 HYPERPLASIA OF APPENDIX
การเจริญผิดปกติของไส้ติ่ง
 K381 APPENDICULAR CONCRETIONS
ไส้ติ่งมีก้อนแข็ง
 K382 DIVERTICULUM OF APPENDIX
ติ่งถุงของไส้ติ่ง
 K383 FISTULA OF APPENDIX
รูทะลุของไส้ติ่ง
 K388 OTHER SPECIFIED DISEASES OF APPENDIX
โรคของไส้ติ่ง
 K389 DISEASE OF APPENDIX, UNSPECIFIED
โรคของไส้ติ่ง
 K40 HERNIA , INGUINAL
ไส้เลื่อน
 K400 HERNIA , BILATERAL INGUINAL WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K401 HERNIA , BILATERAL INGUINAL WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K402 HERNIA , BILATERAL INGUINAL WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K403 HERNIA , UNILATERAL OR UNSPECIFIED INGUINAL WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K404 HERNIA , UNILATERAL OR UNSPECIFIED INGUINAL WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K409 HERNIA , UNILATERAL OR UNSPECIFIED INGUINAL WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลือน
 K41 HERNIA , FEMORAL
ไส้เลื่อน
 K410 HERNIA , BILATERAL FEMORAL WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K411 HERNIA , BILATERAL FEMORAL WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K412 HERNIA , BILATERAL FEMORAL WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K413 HERNIA , UNILATERAL OR UNSPECIFIED FEMORAL WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K414 HERNIA , UNILATERAL OR UNSPECIFIED FEMORAL WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K419 HERNIA , UNILATERAL OR UNSPECIFIED FEMORAL WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K42 HERNIA , UMBILICAL
ไส้เลื่อน
 K420 HERNIA , UMBILICAL WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K421 HERNIA , UMBILICAL WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K429 HERNIA , UMBILICAL WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K43 HERNIA , VENTRAL
ไส้เลื่อน
 K430 HERNIA , VENTRAL WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K431 HERNIA , VENTRAL WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K439 HERNIA , VENTRAL WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K44 HERNIA , DIAPHRAGMATIC
ไส้เลื่อน
 K440 HERNIA , DIAPHRAGMATIC WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K441 HERNIA , DIAPHRAGMATIC WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K449 HERNIA , DIAPHRAGMATIC WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K45 HERNIA , OTHER ABDOMINAL
ไส้เลื่อน
 K450 HERNIA , OTHER SPECIFIED ABDOMINAL WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K451 HERNIA , OTHER SPECIFIED ABDOMINAL WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K458 HERNIA , OTHER SPECIFIED ABDOMINAL WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K46 HERNIA , UNSPECIFIED ABDOMINAL
ไส้เลื่อน
 K460 HERNIA , UNSPECIFIED ABDOMINAL WITH OBSTRUCTION, WITHOUT GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K461 HERNIA , UNSPECIFIED ABDOMINAL WITH GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K469 HERNIA , UNSPECIFIED ABDOMINAL WITHOUT OBSTRUCTION OR GANGRENE
ไส้เลื่อน
 K50 CROHN'S DISEASE [REGIONAL ENTERITIS]
โรคโครน[ลำไส้เล็กอักเสบเป็นส่วนๆ]
 K500 CROHN'S DISEASE OF SMALL INTESTINE
โรคโครนของลำไส้เล็ก
 K501 CROHN'S DISEASE OF LARGE INTESTINE
โรคโครนของลำไส้ใหญ่
 K508 OTHER CROHN'S DISEASE
โรคโครน
 K509 CROHN'S DISEASE, UNSPECIFIED
โรคโครน
 K51 ULCERATIVE COLITIS
ลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย
 K510 ULCERATIVE (CHRONIC) ENTEROCOLITIS
ลำไส้เล็กและใหญ่อักเสบ (เรื้อรัง) แบบมีแผล
 K511 ULCERATIVE (CHRONIC) ILEOCOLITIS
ลำไส้ไอเลี่ยมและลำไส้ใหญ่อักเสบ(เรื้อรัง)แบบมีแผล
 K512 ULCERATIVE (CHRONIC) PROCTITIS
ลำไส้และทวารหนักมีแผลเรื้อรัง
 K513 ULCERATIVE (CHRONIC) RECTOSIGMOIDITIS
สำไส้ใหญ่ส่วนปลายอักเสบ(เรื้อรัง)แบบมีแผล
 K514 PSEUDOPOLYPOSIS OF COLON
ติ่งเนื้อเทียมที่ลำไส้ใหญ่
 K515 MUCOSAL PROCTOCOLITIS
ลำไส้ใหญ่และเยื่อเมือกอักเสบ
 K518 OTHER ULCERATIVE COLITIS
สำไส้ใหญ่อักเสบแบบมีแผล
 K519 ULCERATIVE COLITIS, UNSPECIFIED
ลำไส้ใหญ่อักเสบแบบมีแผล
 K52 OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS
กระเพาะ+ลำไส้อักเสบ
 K520 GASTROENTERITIS AND COLITIS DUE TO RADIATION
กระเพาะ+ลำไส้อักเสบ
 K521 TOXIC GASTROENTERITIS AND COLITIS
กระเพาะ+ลำไส้อักเสบ
 K522 ALLERGIC AND DIETETIC GASTROENTERITIS AND COLITIS
กระเพาะ+ลำไส้อักเสบ
 K528 OTHER SPECIFIED NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS
กระเพาะ+ลำไส้อักเสบ
 K529 NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS, UNSPECIFIED
กระเพาะ+ลำไส้อักเสบ
 K55 VASCULAR DISORDERS OF INTESTINE
ความผิดปกติของเส้นเลือดของลำไส้
 K550 ACUTE VASCULAR DISORDERS OF INTESTINE
ความผิดปกติของหลอดเลือดของลำไส้แบบเฉียบพลัน
 K551 CHRONIC VASCULAR DISORDERS OF INTESTINE
ความผิดปกติของหลอดเลือดของลำไส้แบบเรื้อรัง
 K552 ANGIODYSPLASIA OF COLON
แองจิโอดิสเพลเชีย ของลำไส้ใหญ่
 K558 OTHER VASCULAR DISORDERS OF INTESTINE
ความผิดปกติของหลอดเลือดของลำไส้
 K559 VASCULAR DISORDER OF INTESTINE, UNSPECIFIED
ความผิดปกติของหลอดเลือดของลำไส้
 K56 PARALYTIC ILEUS AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT HERNIA
ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน
 K560 PARALYTIC ILEUS
ลำไส้ไม่ทำงาน
 K561 INTUSSUSCEPTION
ภาวะลำไส้กลืนกัน
 K562 VOLVULUS
ภาวะลำไส้บิดตัวผิดปกติ
 K563 GALLSTONE ILEUS
ภาวะลำไส้ไม่ทำงานจากนิ่วในถุงน้ำดี
 K564 OTHER IMPACTION OF INTESTINE
ภาวะการอุดในรูของลำไส้
 K565 INTESTINAL ADHESIONS [BANDS] WITH OBSTRUCTION
พังผืดของลำไส้(เป็นแผ่น)ร่วมกับการอุดตัน
 K566 PARTIAL GUT OBSTRUCTION OR OTHER AND UNSPECIFIED INTESTINAL OBSTRUCTION
ลำไส้อุดตันบางส่วน
 K567 ILEUS, UNSPECIFIED
ลำไส้ไม่ทำงาน
 K57 DIVERTICULAR DISEASE OF INTESTINE
โรคติ่งเนื้อของลำไส้
 K570 DIVERTICULAR DISEASE OF SMALL INTESTINE WITH PERFORATION AND ABSCESS
โรคติ่งเนื้อของลำไส้เล็กร่วมกับมีรูทะลุและเป็นหนอง
 K571 DIVERTICULAR DISEASE OF SMALL INTESTINE WITHOUT PERFORATION OR ABSCESS
โรคติ่งเนื้อของลำไส้เล็กที่ไม่มีรูทะลุหรือหนอง
 K572 DIVERTICULAR DISEASE OF LARGE INTESTINE WITH PERFORATION AND ABSCESS
โรคติ่งเนื้อของลำไส้
 K573 DIVERTICULAR DISEASE OF LARGE INTESTINE WITHOUT PERFORATION OR ABSCESS
โรคติ่งเนื้อของลำไส้
 K574 DIVERTICULAR DISEASE OF BOTH SMALL AND LARGE INTESTINE WITH PERFORATION AND ABSCESS
โรคติ่งเนื้อของลำไส้
 K575 DIVERTICULAR DISEASE OF BOTH SMALL AND LARGE INTESTINE WITHOUT
โรคติ่งเนื้อของลำไส้
 K578 DIVERTICULAR DISEASE OF INTESTINE, PART UNSPECIFIED, WITH
โรคติ่งเนื้อของลำไส้
 K579 DIVERTICULAR DISEASE OF INTESTINE, PART UNSPECIFIED,
โรคติ่งเนื้อของลำไส้
 K58 IRRITABLE BOWEL SYNDROME
กลุ่มอาการที่ลำไส้ถูกกระตุ้น
 K580 IRRITABLE BOWEL SYNDROME WITH DIARRHOEA
ลำไส้ถูกกระตุ้นร่วมกับมีท้องเสีย
 K589 IRRITABLE BOWEL SYNDROME WITHOUT DIARRHOEA
ลำไส้ถูกกระตุ้นไม่มีท้องร่วง
 K59 OTHER FUNCTIONAL INTESTINAL DISORDERS
ความผิดปกติทางหน้าที่ของลำไส้
 K590 CONSTIPATION
ท้องผูก
 K591 FUNCTIONAL DIARRHOEA
ท้องเสียสาเหตุจากทางหน้าที่
 K592 NEUROGENIC BOWEL, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
ลำไส้ผิดปกติจากระบบประสาท
 K593 MEGACOLON, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
ความผิดปกติทางหน้าที่ของลำไส้
 K594 ANAL SPASM
ช่องทวารหนักบีบรัด
 K598 OTHER SPECIFIED FUNCTIONAL DISORDERS OF INTESTINE
ความผิดปกติทางหน้าที่ของลำไส้
 K599 FUNCTIONAL INTESTINAL DISORDER, UNSPECIFIED
ความผิดปกติทางหน้าที่ของลำไส้
 K60 FISSURE AND FISTULA OF ANAL AND RECTAL REGIONS
แผลแตกและรูที่พบในช่องทวารและบริเวณไส้ตรง
 K600 ACUTE ANAL FISSURE
โรคแผลแตกที่ช่องทวารหนักแบบเฉียบพลัน
 K601 CHRONIC ANAL FISSURE
โรคแผลแตกที่ช่องทวารหนักแบบเรื้อรัง
 K602 ANAL FISSURE, UNSPECIFIED
โรคแผลแตกที่ช่องทวารหนัก
 K603 ANAL FISTULA
ช่องเปิดที่ทวารหนัก
 K604 RECTAL FISTULA
โรครูทะลุที่ไส้ตรง
 K605 ANORECTAL FISTULA
รูทะลุระหว่างทวารหนักกับไส้ตรง
 K61 ABSCESS OF ANAL AND RECTAL REGIONS
ฝีที่ทวารหนักและบริเวณไส้ตรง
 K610 ANAL ABSCESS
ฝีหนองที่ช่องทวารหนัก
 K611 RECTAL ABSCESS
ฝีหนองที่ไส้ตรง
 K612 ANORECTAL ABSCESS
ฝีหนองที่ทวารหนักกับไส้ตรง
 K613 ISCHIORECTAL ABSCESS
ฝีหนองที่ช่องระหว่างลำไส้
 K614 INTRASPHINCTERIC ABSCESS
ฝีหนองที่กล้ามเนื้อหูรูด
 K62 OTHER DISEASES OF ANUS AND RECTUM
โรคที่ทวารหนักและไส้ตรง
 K620 ANAL POLYP
ติ่งเนื้อที่ช่องทวารหนัก
 K621 RECTAL POLYP
ติ่งเนื้อที่ไส้ตรง
 K622 ANAL PROLAPSE
ทวารหนักปลิ้น
 K623 RECTAL PROLAPSE
ไส้ตรงปลิ้น
 K624 ANUS STRICTURE , STENOSIS OF ANUS AND RECTUM
ทวารหนักตีบ
 K625 HAEMORRHAGE OF ANUS AND RECTUM
เลือดออกของทวารหนักและไส้ตรง
 K626 ULCER OF ANUS AND RECTUM
แผลที่ทวารหนักและไส้ตรง

 แสดงหน้า 33 [ แสดงหน้าละ : แถว ] - [ ทั้งหมด 201 หน้า] -  [ 40016 แถว ] -  [ เลือกหน้า      ]

    © Copyright 2009 ManNeo.com , All rights reserved.

ผู้เข้าชม : 813,242 Control Panel