วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม รับตรวจราชการจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6

08 กุมภาพันธ์ 2564